loader image

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego NAWA Skierniewice

zwołuje na 18 maja 2022 roku (środa)

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zebranie odbędzie się o godz. 1715 – w Gimnazjum nr 1, wejście przez pływalnię.

Drugi termin Zebrania godzina 1730.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie obrad i wybór prowadzącego oraz sekretarza,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
 4. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021,
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021,
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 7. Dyskusja,
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium,
 9. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 10. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 12. Wolne wnioski.