loader image

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE UKS NAWA Skierniewice

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków UKS NAWA Skierniewice w dniu 18.05.2022r. – wybrano nowy skład Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwałę o zmianie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich zawodniczych.

Uchwała Nr 4/2022 z dnia 18 maja 2022

W sprawie wyboru Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „NAWA Skierniewice”

Walne Zebranie Członków UKS NAWA Skierniewice po dyskusji w przedmiotowej sprawie wybiera Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Pan Marcin Sarna –  Prezes Klubu

Pan Ryszard Jankiewicz – Sekretarz Klubu

Pan Artur Zakrzewski – Członek Zarządu

Pan Krzysztof Wieprzkowicz – Członek Zarządu

Pan Adam Jankiewicz – Członek Zarządu

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2022 z dnia 18 maja 2022

W sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Uczniowskiego Klubu Sportowego „NAWA Skierniewice”

Walne Zebranie Członków UKS NAWA Skierniewice po dyskusji w przedmiotowej sprawie wybiera Komisję Rewizyjną w składzie:

Pan Andrzej Dębski –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pani Wioleta Skowronek – Członek Komisji Rewizyjnej

Pan Marek Maszewski – Członek Komisji Rewizyjnej

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2022 z dnia 18 maja 2022

W sprawie zmiany wysokości i trybu płacenia składki członkowskiej zawodniczej w Uczniowskim Klubie Sportowym „NAWA Skierniewice”

          Na podstawie § 19 punkt 1 podpunkt f, Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego NAWA Skierniewice, członkowie zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18.05.2022r. ustalają wysokość składki członkowskiej zawodniczej na kwotę 130zł miesięcznie – jeden członek rodziny, 190zł – dwóch członków rodziny, 240zł trzech i więcej członków rodziny, płatnej przelewem na konto klubu do 10 dnia każdego miesiąca. Składki opłacane są przez 11 miesięcy w roku z pominięciem miesiąca sierpnia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2022r.